+48 513 194 189 | Gliczarów Górny | kontakt@villamatygowka.pl

Regulamin pobytu

wraz z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną Matygówka Retreat Villa

REGULAMIN POBYTU WRAZ Z REGULAMINEM ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ MATYGÓWKA RETREAT VILLA

 

§ 1 Przedmiot regulaminu

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Matygówka Retreat Villa (zwanej dalej: Willi Matygówka) – w miejscowości Gliczarów Górny przy ul. Matygówka 24, a w zakresie usług elektronicznych osoby z nich korzystające, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usług świadczonych drogą elektronicznych, zakres naszej odpowiedzialności oraz odpowiedzialności Gości, a także zasady przebywania w Wilii Matygówka.

3. Regulamin dostępny jest na miejscu w Willi Matygówka oraz na naszej stronie internetowej www.villamatygowka.pl.

4. Potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem następuje w momencie dokonania rezerwacji, a w zakresie usług elektronicznych przy uruchamianiu usług elektronicznych dostępnych na naszej stronie internetowej www.villamatygowka.pl.

5. Pytania i uwagi związane z pobytem w Willa Matygówka Goście mogą kierować bezpośrednio do Managera obiektu, pod numer tel. +48 513 194 189. Za całościową opiekę nad Gośćmi w Willa Matygówka odpowiada Manager obiektu bądź wyznaczona przez niego osoba.

6. Umożliwiamy możliwość porozumiewania się z nami:

 • drogą pisemną pod adresem: ul. Matygówka 24, Gliczarów Górny
 • elektronicznie pod adresem: kontakt@villamatygowka.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 513 194 189.

7. Przy czym rezerwacje składane są zgodnie z procedurą przewidzianą w § 2 niniejszego Regulaminu. Umożliwiamy także kontakt z nami przez kanały społecznościowe takie jak profil na Facebooku @villamatygowka, profil na Instagramie @villamatygowka, profil na LinkedIn @villamatygowka oraz Whatsapp po nr telefonu +48 513 194 189.

8. Odpowiadamy na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

9. Oświadczamy, że wszystkie opinie o usługach ujawnione na naszej stronie, a także opinie opublikowane przez nas na naszych profilach w social mediach pochodzą wyłącznie od Gości i Klientów, którzy korzystali z naszych usług. Opinie od Klientów i Gości pozyskujemy poprzez: wysyłanie zapytań z prośbą o wystawienie opinii na temat pobytu czy zrealizowanej usługi.

10. Oświadczamy, że nie korzystamy z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wszystkie osoby przebywające w Willi Matygówka są zobowiązane do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w Willi Matygówka.

§ 2 Rezerwacja

Aktualna oferta cenowa świadczonych usług publikowana jest na stronie internetowej: www.villamatygowka.pl.

1. Rezerwacja pobytu w Willi Matygówka odbywa się :

 • poprzez dedykowany system rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej Willa Matygówka (www.villamatygowka.pl) lub na innych stronach internetowych umożliwiających dokonanie rezerwacji pobytu w Willa Matygówka.
  elektronicznie drogą mailową poprzez wysłanie zamówienia na pobyt, na adres: rezerwacja@villamatygowka.pl.

2. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych – niegwarantowanych.
Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Willi Matygówka jest wpłacenie przez Rezerwującego zadatku na nasz rachunek bankowy.
3. Zadatek wynosi 30% wartości rezerwacji. Pozostałą należną kwotę za pobyt w Willa Matygówka Rezerwujący zobowiązany jest zapłacić w terminie do 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu.
4. W przypadku dokonywania rezerwacji na pobyt w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia planowanego pobytu, Rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty ceny pobytu w pełnej wysokości w dniu dokonywania rezerwacji.
5. Rezerwacja uważana jest za dokonaną w momencie wpływu zadatku lub ceny pobytu na rachunek bankowy Willa Matygówka.
6. Willa Matygówka wyznaczy termin do którego Rezerwujący zobowiązany jest wpłacić zadatek w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku dokonania płatności zadatku w wyznaczonym terminie – rezerwacja podlega anulowaniu.
7. Wpłaty tytułem dokonanej rezerwacji następują jedną z wybranych i dostępnych metod:

 • przelewem na nr rachunku: 90 1020 1097 0000 7102 0337 2661, w tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, termin oraz numer rezerwacji,
 • poprzez płatność Google/Apple Pay,
 • za pośrednictwem PayPal,
 • kartą,
 • inna wskazana w procesie zakupowym.

8. Datą zapłaty jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Willa Matygówka.
9. Zawarcie umowy między Rezerwującym a Willa Matygówka na pobyt według zamówienia następuje z chwilą przesłania Rezerwującemu potwierdzenia złożonej rezerwacji.
10. Brak wpłaty przez Rezerwującego pełnej wartości pobytu terminie wskazanym w ust. 5 i 6 – stanowi odstąpienie Rezerwującego od rezerwacji. Willa Matygówka zatrzyma wpłacony zadatek.
11. Po dokonaniu rezerwacji oraz wpłaceniu zadatku, bądź całej ceny za pobyt, zgodnie z procedurą opisaną powyżej prześlemy na wskazany przez Gościa adres e-mail dokument będący potwierdzeniem rezerwacji.
12. Dokonując rezerwacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, termin pobytu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku życzenia wystawienia faktury VAT.
13. Rezerwacja i rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
14. Zamiar organizacji imprezy w Willi Matygówka wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu podczas dokonywania rezerwacji i uzyskania zgody Willa Matygówka na organizację imprezy. 15. Willa Matygówka może uzależnić udzielenie zgody od spełnienia dodatkowych wymogów przez rezerwującego. Organizacja imprezy bez zgody Willa Matygówka uprawnia Willa Matygówka do naliczenia kary umownej w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).
16. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu oraz błędne wypełnienie formularza przez Gościa. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnienie danych w formularzu ponosi Gość.
17. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostępność systemu rezerwacji.
18. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu, Willa Matygówka jesteśmy uprawnieni do potrącenia z uiszczonej kwoty rezerwacji wydatków, które ponieśliśmy w celu należytego wykonania umowy, wydatków odpowiadającym naszym dotychczasowym czynnościom, a także odszkodowania obejmującego m.in. utracone korzyści, łącznie do kwoty odpowiadającej 100% ceny rezerwacji.
19. Możemy odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

§ 3 Odstąpienie od umowy

1. Rezerwującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji pobytu, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

§4 Anulowanie rezerwacji

1. Rezerwujący może dokonać anulowania rezerwacji w każdym czasie.
2. W przypadku anulowania rezerwacji przez Rezerwującego wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
3. W przypadku odwołania rezerwacji przez Willa Matygówka z przyczyn leżących po stronie Willa Matygówka, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w wysokości dwukrotności kwoty wpłaconej na poczet zadatku.
4. W przypadku odwołania rezerwacji przez Rezerwującego jesteśmy uprawnieni do żądania zwrotu lub potrącenia z wpłaconej ceny rezerwacji wydatków, które ponieśliśmy w celu należytego wykonania umowy, wydatków odpowiadającym naszym dotychczasowym czynnościom, a także naprawienia szkody, w tym m.in. utraconych korzyści łącznie do kwoty odpowiadającej 100% ceny rezerwacji.
5. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w Willi Matygówka do godziny 22.00 (dnia przyjazdu) jest równoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

§ 5 Kaucja. Doba hotelowa. Minimalna długość pobytu.Zakwaterowanie.

1. W momencie przyjazdu Gości do Willi Matygówka, Goście zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych), na poczet wyrządzenia ewentualnych szkód w Willi Matygówka. Kaucja rozliczana jest ostatniego dnia pobytu, w przypadku braku szkód podlega zwrotowi w pełnej wysokości.
2. Willa Matygówka wynajmowana jest na doby. Minimalna długość pobytu to 2 doby. Doba trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
3. Domu nie można przekazywać lub udostępniać osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona opłata.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić Managerowi obiektu, mailowo na adres: kontakt@villamatygowka.pl., lub telefonicznie na podany numer kontaktowy.
5. Informujemy, że życzenie przedłużenie pobytu uwzględniamy w miarę posiadanych możliwości i dostępności obiektu.
6. Brak wymeldowania do godziny 11.00 traktowany jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
7. Gość może skorzystać z usługi late checkout, w tym celu najpóźniej do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin pobytu Gość jest zobowiązany zgłosić chęć skorzystania z usługi late checkout oraz uiścić stosowną opłatę.
8. Możliwość skorzystania z usługi late checkout uzależniona jest od jej dostępności, koszt usługi wynosi 50% dobowej stawki podstawowej, w przypadku wymeldowania maksymalnie do godziny 18.00 lub 20% dobowej stawki podstawowej w przypadku wymeldowania do godziny 14.00.
9. Zakwaterowanie dokonywane jest przez Managera obiektu lub na zasadzie self check-in, wg instrukcji uzyskanych od Willa Matygówka.

§ 6 Poziom -1

1. Dla Gości Willi Matygówka udostępniamy bezpłatnie Poziom -1.
Poziom -1 obejmuje:

 • w pełni wyposażoną salę warsztatową z tarasem (nagłośnienie, stoły/krzesła konferencyjne, projektor, ekran, maty),
 • strefę mokrą tj. saunę oraz jacuzzi,
 • narciarnię,

2. Osobom z zewnątrz oferujemy możliwość wynajmu Poziomu -1 w czasie, gdy Willa Matygówka nie jest zarezerwowane na pobyt Gości.
3. Rezerwacja Poziomu -1 następuje poprzez złożenie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na na naszej stronie internetowej lub w drodze zapytania złożonego drogę e-mailową i potwierdzenia możliwości dokonania rezerwacji przez Willę Matygówka.
4. Wskazana w ust. 1 usługa jest płatna, wg indywidualnej wyceny na podstawie aktualnie obowiązującej oferty Willa Matygówka dostępnej na naszej stronie internetowej lub bezpośrednio w obiekcie. W przypadku przedłużenia czasu korzystania Poziomu -1 poza uzgodnione terminy Willa Matygówka naliczy opłatę za każde rozpoczęte dodatkowe 15 minut korzystania jak za 1 godzinę najmu.
5. Zasady korzystania ze strefy wodnej uregulowane zostały w §13 Regulaminu.
6. Rezerwujący zobowiązany jest do korzystania z Poziomu – 1 zgodnie z jego przeznaczeniem.
Organizacja wydarzenia na Poziomie -1, musi być poprzedzona uzgodnieniami dokonanymi z Managerem obiektu.
7. Ze sprzętu i urządzeń udostępnianych na Poziomie -1 należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obsługi.
8. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać Managerowi obiektu.
9. Rezerwujący jest zobowiązany do:
utrzymywania porządku i czystości w trakcie korzystania z Poziomu -1,
pozostawienia sali warsztatowej w zastanym ustawieniu.
10. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem z Poziomu -1.
11. Rezerwujący zobowiązuje się do naprawy, wymiany lub wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt, dokonane zniszczenia i straty w wyznaczonym przez Managera obiektu terminie i formie.

§ 7 Odpowiedzialność Obiektu

1. Odpowiedzialność Willi Matygówka jest wyłączona w przypadkach spowodowanych: wystąpieniem zjawiska o charakterze siły wyższej (za siłę wyższą uznaje się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec), działaniem lub zaniechaniem Gości, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.
2. Parking należący do Willa Matygówka jest niestrzeżony, ale monitorowany.
3. Willa Matygówka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, który został zaparkowany na parkingu Willa Matygówka lub poza parkingiem należącym do Willa Matygówka. Willa Matygówka nie odpowiada również za rzeczy pozostawione w samochodzie.

§ 8 Odpowiedzialność Gości

1. Gość zobowiązany jest utrzymywać Willę Matygówka w należytym stanie, z poszanowaniem wyposażenia i korzystaniem ze wszelkich urządzeń zgodnie z zasadami wynikającymi z instrukcji obsługi.
2. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Matygówka pod stałą opieką opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Zachowanie Gości oraz osób korzystający z naszych usług nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości. Przy naruszeniu tej zasady, zastrzegamy sobie możliwość odmówienia danej osobie dalszego świadczenia usług.
4. O zaistniałych szkodach powstałych w Willa Matygówka należy niezwłocznie powiadomić Managera obiektu, pod numerem tel. +48 513 194 189.
5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego w skutek aktów wandalizmu lub nie zastosowania się do zakazu palenia.
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza Gościa obejmuje również utracone korzyści Willi Matygówka w postaci utraconego zarobku, w przypadku spowodowania przez Gościa szkód uniemożliwiających dalsze wynajmowanie obiektu, przez czas niezbędny do ich usunięcia.

§ 9 Willa

1. Gościom w ramach opłaty za nocleg przysługują: bezpłatny parking, dostęp do sauny, jacuzzi, terenu wokół Willi Matygówka..
2. W Willi Matygówka nie można przechowywać materiałów niebezpiecznych, m. in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych czy drażniących.
3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokoju urządzeń niestanowiących wyposażenia Willi, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
4. Gościom zabrania się wynoszenia poza teren Willi Matygówka przedmiotów stanowiących wyposażenie Willi.
5. Osoby nie objęte rezerwacją mogą gościnnie przebywać w Domu w godzinach 7.00 – 22.00, wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Managera obiektu i uzyskania zgody na pobyt gości.
6. Przebywanie osób nie objętych rezerwacją po godzinie 22.00 oznacza dokwaterowanie tej osoby. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnego cennika dostępnego w Willi Matygówka.
7. Każdorazowo opuszczając Willę Matygówka, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

§ 10 Przedmioty pozostawione

1. Przedmioty pozostawione w Willi Matygówka będą odsyłane na koszt Gościa na wskazany przez niego adres.
2. W przypadku braku dyspozycji, będziemy przechowywać pozostawione rzeczy przez 1 miesiąc, a następnie przekażemy je na cele charytatywne lub do utylizacji. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.

§11 Reklamacje

1. Dokładamy wszelkich starań, by usługi przez nas świadczone były na najwyższym poziomie. 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o niezwłoczne zgłaszanie ich do Managera obiektu, pod numerem tel. +48 513 194 189 lub na adres ul. Matygówka 24, Gliczarów Górny, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Gościa (składającego reklamację).
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną należy składać niezwłocznie na adres kontakt@villamatygowka.pl.
6. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe Użytkownika (składającego reklamację).
7. Reklamację związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

§ 12 Postanowienia dodatkowe

1. W Willi Matygówka obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, w tym w pokojach, korytarzach, klatce schodowej, holu i na tarasie, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc do tego przeznaczonych na zewnątrz obiektu. W przypadku naruszenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych, naliczona zostanie kara pieniężna za każdorazowe złamanie w/w zakazu w wysokości 500 zł (pięćset złotych), niezależnie od obciążenia Gościa kosztami doprowadzenia miejsca, w którym zakaz palenia został naruszony do poprzedniego stanu (odświeżenie) – wietrzenie, czyszczenie chemiczne pościeli, firan i zasłon, wykładzin, dywanów, itp. W przypadku uruchomienia alarmu p.poż. w wyniku zadymienia Gość zostanie obciążony dodatkową karą pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
2. W Willi Matygówka zwierzęta nie są akceptowane.

§ 13 Strefa wodna

1. Strefa wodna obejmuje: saunę oraz jacuzzi.
2. Korzystanie ze strefy mokrej jest bezpłatne dla Gości Willa Matygówka.
3. Ze strefy wodnej mogą korzystać osoby z zewnątrz, tylko w czasie, gdy Willa Matygówka nie jest zarezerwowane na pobyt Gości. Rezerwacja strefy wodnej następuje poprzez rezerwację Poziomu -1, dokonując odpłatności zgodnie z indywidualną wyceną. Rezerwacja strefy wodnej dla osób z zewnątrz następuje zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu.
4. Rozpoczęcie korzystania ze strefy wodnej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Przed skorzystaniem ze strefy wodnej oraz po każdorazowym skorzystaniu z toalety należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem.
6. Zabrania się korzystania ze strefy wodnej dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.
Dzieci do lat 3 mogą korzystać ze strefy wodnej tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
7. Ze strefy wodnej nie mogą korzystać osoby których stan wpływa na bezpieczeństwo lub komfort ich samych oraz innych Gości, tj. w szczególności osoby, które: są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych, posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje, cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne, cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia posiadają dolegliwości układu wydalania.
8. Na terenie strefy wodnej zabrania się: biegania, spożywania żywności i napojów, zanieczyszczania wody, pozostawiania dzieci bez opieki.
9. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyści jacuzzi będzie obciążona kosztami wymiany wody. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

§ 14 Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Gości jest KMT CONSULTING KLIMCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, KRS: 0000865244, NIP: 5252840570.
2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej przez nas z Gościem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Willa Matygówka. Ponadto, dane osobowe Gościa przetwarzane są przez monitoring wizyjny zewnętrzny wykorzystywany w Willa Matygówka. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona bezpieczeństwo Gości oraz innych osób przebywających na terenie Willa Matygówka lub w jego okolicy.
3. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Willa Matygówka może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez nas usług lub zapewnienia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa w tym prowadzenia satysfakcji Gościa wyłącznie w związku z poprawą świadczonych przez nas usług. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych we wskazanych wyżej celach jest nasz usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, oraz ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
5. Informujemy, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
6. Dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 14 dni.
7. Dane osobowe Gościa nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Informujemy, że dane osobowe Gościa mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.
Informujemy, że Gościom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 9. Danych Osobowych, jeżeli stwierdzą, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
10. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@villamatygowka.pl.

§ 15 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Willa Matygówka (Usługodawca) za pośrednictwem strony internetowej www.villamatygowka.pl świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

 • Usługa rezerwacji on-line,
 • Usługi informacyjne – polegające na udzielaniu dostępu do strony internetowej www.villamatygowka.pl
 • Linki zewnętrzne – odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się na stronie internetowej są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych stronach internetowych ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania, formularz kontaktowy.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Osobami korzystającymi z usług wskazanych w ust. 1 (Użytkownikami), a Willą Matygówka z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania do tych stron.
3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:
Komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu oraz z aktualną przeglądarką internetową.
dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku korzystania z usług wskazanych w ust. 1 ppkt a, d.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony www i udostępnionych usług w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do pełnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną przez Willę Matygówka w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

 • nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Willi
 • Matygówka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga elektroniczną, działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,

Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przetwarzanie danych osobowych na stronie www.villamatygowka.pl odbywa się na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.villamatygowka.pl.
Proces reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną został opisany w § 11 niniejszego Regulaminu.
8. Usługobiorca korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną jest narażony na potencjalne zagrożenia, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających.
9. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 • złośliwe oprogramowanie,
 • programy szpiegujące;
 • spam;
 • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną
 • zaufania osobę lub instytucję (Phishing);
 • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika.

10. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet rekomendujemy zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego Usługobiorca korzysta oraz regularne jego aktualizowanie.